Μενώ ΜΕΝή
KoMaHDbI 4aTa
O6HoBiTb
BxoD 3aHoBo
HELP
MeDBeDi
KTO TyT EcTb
KaHa/\bI